Spoločnosť VADAŠ s.r.o. vykonáva spracúvanie osobných údajov v zmysle spracovanej bezpečnostnej dokumentácie spoločnosti, ktorou sú „Bezpečnostná smernica a Bezpečnostný projekt“, ktoré sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany osobných údajov sú nedeliteľnou súčasťou pracovných povinností na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti a integrovanou súčasťou všetkých aktivít spoločnosti. Ochrana osobných údajov nie je obmedzená len na informačné systémy, zabezpečuje ochranu všetkých aktív v spoločnosti.

Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu: internetový predaj vstupeniek a marketingová činnosť spoločnosti Vadaš s.r.o.
Rozsah osobných údajov spracúvaných na marketingové účely obsahuje: meno a priezvisko, bydlisko, emailovú adresu.

Dotknutá osoba - kupujúci využívajúca službu on-line nákupu vstupenky vyplnením údajov on-line v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje spoločnosti VADAŠ s.r.o. súhlas, aby poskytnuté osobné údaje využívala vo svojich marketingových aktivitách, tieto spočívajú najmä v zasielaní obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) týkajúcich sa služieb poskytovaných spoločnosťou VADAŠ elektronickou formou správ, pričom kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať priamo v newslettri.

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov.

VADAŠ s.r.o. v rámci činnosti spojenou s internetovou stránkou www.vadas.sk a internetovým nákupom spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi kupujúceho v rozsahu potrebného pri plnení svojich povinností voči VADAŠ s.r.o. a nesmú ich použiť na iný účel. VADAŠ s.r.o. nesprístupňuje, nezverejňuje a neposkytuje osobné údaje akýmkoľvek iným tretím osobám. VADAŠ s.r.o. si vyhradzuje právo sprístupniť a poskytnúť údaje k naplneniu svojich zákonných povinností, k ochrane proti konaniu, ktoré porušuje právne predpisy, k ochrane integrity siete alebo na účely postupu orgánov činných v trestnom konaní, súdneho konania alebo vyšetrovania vo verejnom záujme.

Areál, do ktorého kupujúci kupuje vstupenku on-line (VADAŠ Thermal Resort Štúrovo) je priestor verejnosti prístupný za splnenia určitých podmienok (zaplatenie vstupného). Na základe ustanovení § 12, odsek 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, môže spoločnosť VADAŠ s.r.o. vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazovo zvukové záznamy na rôzne účely (marketingové, reklamné). Pri vyhotovovaní takéhoto záznamu spoločnosť VADAŠ s.r.o. prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely:

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou VADAŠ s.r.o. Štúrovo, IČO: 34 136 215, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Nitra v oddiely Sro, vožka 2077/N, a to v rozsahu údajov: meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresu, tak ako je uvedené v popise. Tento súhlas udeľujem na účely marketingovej činnosti spoločnosti, vykonávania prieskumov, ankiet, podpory predaja a poskytovania internetových služieb – predaj vstupeniek a pod. Zároveň súhlasím s poskytnutím mojej emailovej adresy na účely zasielania marketingových správ, reklamných informácií, ponúk produktov (newsletterov) a služieb, alebo zisťovania názorov na spokojnosť s poskytovanými službami.

Zároveň beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté a spracúvané aj inými fyzickými a právnickými osobami a to na základe ich zmluvy so spoločnosťou VADAŠ s.r.o. výlučne na marketingové účely. V takom prípade budem zo strany VADAŠ s.r.o. informovaný o tejto skutočnosti najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa poverenia sprostredkovateľa spracúvaním mojich osobných údajov.
Tento súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu neurčitú, pričom som si vedomý môjho práva kedykoľvek tento súhlas elektronicky emailom, alebo písomne na adresu VADAŠ s.r.o., odvolať.

Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia spoločnosti VADAŠ s.r.o., ak nie je v odvolaní súhlasu uvedené inak. Po doručení písomného odvolania Vášho súhlasu zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov.

Zároveň potvrdzujem, že všetky osobné údaje som poskytol/la dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne.